Föräldrakooperativ

Tärnans förskola är ett föräldrakooperativ.

Föräldrakooperativ innebär att föräldrarna ansvarar för och driver föreningen samt engagerar sig i förskolas verksamhet. Föräldrar är också delaktiga i olika funktioner och grupper där fokus ligger på att skapa en så bra miljö som möjligt för våra pedagoger och barn.

Gungbräda

Tärnan som verksamhetsform utgår från att alla medlemsfamiljer är införstådda med att det under medlemstiden krävs engagemang och ansvar.

Jour
Jour tillkallas om personal är frånvarande och vikarie ej tillgänglig. Förskolan har ett jourschema och familjerna har fasta jourdagar enligt ett rullande schema som görs terminsvis.

Organisation
Medlemmarna dvs föräldrarna är föreningens ägare. Styrelsen, som väljs på ett år i taget och består av medlemmar, styr verksamheten. Personalen är anställd av föreningen och sköter barnverksamheten. Dessa tre enheter bildar hörnpelare i Tärnans organisation. Det som håller dem samman är relation och kommunikation.

Personalen består av förskolechef, förskollärare och barnskötare. Styrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, personalansvarig, kassör, suppleant.

Socialt engagemang bland familjerna
Förutom det formella ansvar som Tärnans medlemmar har i föreningen så bidrar också verksamheten till social samvaro bland föräldrarna.

Ansvar, medlemmarna (föräldrarna) förbinder sig till att:

  • Delta i de obligatoriska medlemsmötena och läsa protokoll från dessa.
  • Medverka i det obligatoriska städ- och joursystemet.
  • Delta i arbetsdagar och utföra eventuella separata uppgifter som styrelsen tilldelar.
  • Delta i styrelsearbetet i någon form under någon period av barnets vistelse på Tärnan.
  • Kontinuerligt och under hela tiden på Tärnan utföra administrativt och/eller praktiskt arbete enligt ansvarsfördelning i Tärnans arbetsgrupper.
  • Iaktta tystnadsplikt.
  • Läsa och känna till verksamhets- och personalhandboken.

Målsättningen är att de arbetsuppgifter som finns inom föräldrakooperativet skall fördelas så jämnt som möjligt mellan medlemsfamiljerna över åren.

Vid platstilldelning på Tärnan skall utdrag ur brottsregistret lämnas och om inga förhinder föreligger upprättas därefter ett kontrakt mellan föreningen och medlemsfamiljen.

Tärnans historia

Idén till Tärnan föddes 1988 av ett antal nyblivna föräldrar i Österskär. Verksamheten startades den 15 januari 1989 och höll till att börja med till i lokaler på Åkersbergavägen. 1990 flyttade Tärnan till sina nuvarande lokaler på Norra Åsvägen 28.

Under årens lopp har barngruppen växt och Tärnan har idag ca 22 barn i åldrarna 1-6 år. Personalstyrkan har ökat i takt med barngruppens storlek och idag finns fem anställda på förskolan.

Tärnans lokaler och gården har renoverats flera gånger under åren. Invändigt har bland annat källaren, tvättstugan, samlingsrummet och barnens entré byggts om. Utvändigt har taket renoverats, det har byggts nya klätterställningar, asfalterats på baksidan och altanen har renoverats.